Allmänt |  Data & IT |  Ekonomi |  Film & TV |  Filosofi |  Fotobloggar |  Företagsbloggar |  Humor |  Kultur |  Litteratur |  Mat |  Mode |  Musik |  Nöjen |  Personligt |  Politik |  Resor |  Samlevnad |  Sport |  Vetenskap | 

Fastighetsvärdering

På fastighetsvärdering.org finns allt inom värdering av fastigheter och svensk fastighetsmarknad.

www.xn--fastighetsvrdering-vtb.org/

Värderingsmetoder i praxis

För att beräkna det bokförda värdet på företagens fastighetsbestånd finns det i praxis ett flertal olika metoder som bygger på bestämmelserna för värdering till verkligt värde enligt IAS 40. De flesta fastighetsföretag använder en kombination av marknadsvärdering och diskonterad nuvärdesberäkning. En variant av dessa metoder i fallet med fastigheter kallas för ortsprismetoden. Tanken med metoden […]

Verkligt värde och IAS 40

För att en tillgång som ett företag har i sin ägo skall få tas upp i redovisningen måste tillgången kunna mätas på ett tillfredsställande sätt. Ur ett historiskt perspektiv har redovisningen fokuserat på att mäta och presentera de historiska kostnaderna som tillgången gett upphov till. Detta är ett synsätt som fortfarande spelar en stor roll, […]

Olika metoder för värdering av fastigheter

I praxis används i dagsläget framförallt historisk kostnad, observerbara marknadsvärden samt olika former av diskonterade nuvärdesberäkningar. Valet av metod avgörs utifrån vilket syfte redovisningen skall representera, där vägvalet mellan att utgå från kostnaden alternativt nyttan av tillgången ligger i fokus. Marknadsvärdering Marknadsvärde är det försäljningspris som går att identifiera för en tillgång på en aktiv […]

Skillnaden mellan räntebindning och kapitalbindning

Villkor på lån varierar både vad gäller löptid (kapitalbindningstid) och räntebindningstid. Räntebindningstid avser räntekostnader och kapitalbindning när lånen förfaller och ”måste” betalas tillbaka/omförhandlas. Kapitalbindning fastställer lånets verkliga löptid, dvs. med hänsyn tagen till eventuella uppsägningsklausuler. Räntebindning fastställer räntesättningens löptid. Räntebindning Traditionellt har räntebindningstiden varit lika lång som kapitalbindningstiden. Numera ses det s...

Substansvärdebegreppet inom fastighetsvärdering

Substansvärdet är värdet av ett företags nettotillgångar under förutsättning att samma verksamhet ska bedrivas vidare. Nettotillgångarna är tillgångarnas marknadsvärde minus lån och latent skatteskuld. Substansvärdet kan ses som det pris en rationell köpare är villig att betala för att ta över och fortsätta den nuvarande verksamheten. Substansvärdet skiljer sig ifrån likvidationsvärdet, vilket är det värde […]

Substansvärdebegreppet inom analytikerkåren

För finansanalytikern är substansvärdet justerat eget kapital med avdrag för latent skatteskuld på övervärden. Det är dock inte enskilda fastighetsvärderingar som ligger till grund för substansvärderingen. Analytikern uppskattar istället ett ”uthålligt” driftnetto för hela fastighetsbestånd som sedan evighetskapitaliseras med marknadens avkastningskrav. Detta substansvärde används sedan som ett nyckeltal för att positionera företag mot varandra. Det viktiga för jämförbarhetens skull […]

Substansvärdebegreppet inom företagsekonomin

Substansvärdet är värdet av ett företags nettotillgångar, d.v.s. totala tillgångar minus skulder vid en bestämd tidpunkt. Till skillnad från kassaflödesanalysen är alltså substansvärderingen ett ögonblicksmått. Substansvärdet förutsätter att nuvarande verksamhet fortlöper (s.k. going-concern) och skiljer sig därmed från likvidationsvärdet. Vid en omgående likvidation (ex. konkurs) erhålls troligtvis inte det marknadsmässiga värdet för företagets tillgångar. Substansvärdet är alltså att betrakta ...

Bloggar liknande Fastighetsvärdering


Tillbaka till kategorin ekonomi

Om commo

Commo är ett register med svenska bloggar sorterade på ett antal kategorier. Det finns många bra bloggar, men de kan svåra att hitta på egen hand. Du kanske söker mer inspiration till din egen blogg eller letar efter en ny favoritblogg. Du kan bläddra dig fram genom kategorierna till vänster, leta via nyckelord eller låta slumpen avgöra genom att klicka på slumpa nu ovan.